— (307)

دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات (هرمزگان) پايان نامه درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: روانشناسی گرایش: بالینی عنوان : اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر…

— (306)

بسم الله ا لرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A) گرایش : عمومی عنوان: اثربخشی آموزش گروهی…

— (305)

2679701482725 2200275205740 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات(گیلان) پایان نامه: برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی بالینی موضوع: اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ…

— (304)

10016361204 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک دانشکده مدیریت، گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرايش: حسابداری عنوان: تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه استاد…

— (303)

2339340-767715 دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حسابداری موضوع: مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی،…

— (302)

10016361204 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک دانشکده مدیریت، گروه حسبداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرايش: حسابداری عنوان: بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود استاد…

— (301)

10016361204 تاریخ:………….. شماره:…………. پیوست:……….. تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه اینجانب ميثم ابراهيميان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حسابداری با شماره دانشجویی 870009501 که در…

— (300)

227203017145 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری عنوان : یک مدل…

— (299)

دانشگاه علوم انتظامی دانشکده فرماندهی و ستاد (دافوس) “پایان نامه کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی” موضوع: نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ استاد راهنما: سردار سرتیپ…

— (298)

دانشگاه علامه طباطباییدانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجینمود آغازی فعل از ایرانی باستان تا فارسی نو و بررسی آن در گیلکیپایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی فرهنگ و زبان‌های باستانیاستاد راهنما:دکتر مجتبی…